Ja, wer ris in blochke op dit plak. Om’t oars faaks alles fuorthelle wurdt… Jo kinne my fansels fine op http://www.cornelisvanderwal.nl   Goeie Advertisements

Goeie minsken. Ik nim xf4fskied fan dit web-log. Tenei kinne jo my fine op http://www.cornelisvanderwal.nl Ik hoopje jo dxear wer te treffen.

Hjoed sa’n 30 km fytst, en xfbnderweis Boalsert efkes oandien… De jas wie der noch!

Yndied, jo favorite blogger is in pear kear op ‘e foto kommen. Hjir wurdt der in oanslach op my pleechd troch Pier Boorsma, op it BoekeBol. En dan wie ik juster ek noch efkes yn cafxe9 Vellinga, foar in kulturele middei. Sieten hiele aardige optredens by, mar ek guon dxear’t de teannen sawat troch de […]

Hahaha, ik wie dochs by it BoekeBol juster! Dat komt, ik siet yn in auto mei oare geniale minsken dy’t dxear ek hinne soene, en ik wie ferjtten om xfbnderweis xfat te stappen. Wol gesellich hear, xfatsein de hear Eeltsje Hettinga, dy’t wer tige agressyf foar myn persoan oer wie. Ja, hy wol my echt […]

Foar de kulturele lxeazerkes: der stiet in nij gedicht fan myn hxe2n (en holle) op ensafh. En wol hjirre. Haw in xf4fpriisd bakje stamppot iten. Lekker.

Ha! Jochem Hamstra op de foarkant fan de nije Moanne. Ik moat it petear mei him noch lxeaze. Yn Grins geregeld mei de kwelde keunstner yn it kafxe9 sitten, foarsafier hy dxear noch wolkom wie. It liket sa, bytsje blxeadzjend troch it tydskrift, dat de kwaliteit wat heger is as yn it foarige nxfbmer. Meikoarten […]